1-02
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
 
  ข้าราชการ 6 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1  น.ส.กนกพร  บูชาบุญ นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ 2573
2  นายนพร  อนุรักษ์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน 2564
3  นายประพันธ์  เกิดแสงสุริยงค์ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน 2567
4  นางจันทนา  สุขภาพ เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน 2567
5  นางปิ่นนภา  แก้วเนียม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2581
6  นายวรพักตร์  ดวงรกดก เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2588
  ลูกจ้างประจำ 23 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1  นายมนัส  ตุละ ช่างสำรวจ ช.3 2562
2  นายสายันต์  หวานเหลือ ช่างสำรวจ ช.3 2569
3  นายจัด  ด้วงช่วย ช่างสำรวจ ช.2 2561
4  นายสมเกียรติ  เมืองใหม่ ช่างสำรวจ ช.2 2572
5  นายสุรินทร์  หนูนะ ช่างสำรวจ ช.2 2572
6  นายบุญมี  วรรณบวร พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2562
7  นายประมวล  รสมัย พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2562
8  นายยูสุบ  บิลสมัน พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2562
9  นายสุดใจ  แก้วสุข พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2563
10  นายประคอง  ชูช่วย พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2564
11  นายวุฒิชัย  วรินทราเวช พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2566
12  นายอำนวย  ทองรักษ์ พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2 2562
13  นายพิรุณ  ชูดำ พนักงานพิมพ์ ส.2 2561
14  นายปราโมทย์  โพธิ์ทอง พนักงานพิมพ์ ส.2 2564
15  นายบุญส่ง ทองเทพ พนักงานพิมพ์ ส.2 2565
16  นางศิรวรรณ  บัวบางบอน พนักงานธุรการ ส.2 2569
17  นางสาวศิริพร  บุญยะผลึก พนักงานทั่วไป บ.2 2563
18  นายนุกร  เพชรานนท์ ช่างฝีมือสนาม ช.2 2567
19  นายสหัส  ด้วงเอียด พนักงานขับรถยนต์ ส.2 2561
20  นายสิทธิชัย  พัดฉิม พนักงานขับรถยนต์ ส.2 2561
21  นายวิสุทธิ์  แก้วพิบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 2562
22  นายภิญโญ  หอยสกุล พนักงานขับรถยนต์ ส.2 2563
  พนักงานราชการ 15 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1  นายอดินันต์  เบ็ญจารู วิศวกรชลประทาน 2583
2  นายประจักร  มีชนะ วิศวกรชลประทาน 2586
3  นายสายัณห์  ขาวนุ้ย นายช่างสำรวจ 2564
4  นายโชติ  ชูแสง นายช่างสำรวจ 2565
5  นายวิจัย  ศรีอินทร์ นายช่างสำรวจ 2571
6  นายเอกชาติ  เกิดแสงสุริยงค์ นายช่างสำรวจ 2577
7  นายเจษฎา  ขวัญคีรี นายช่างสำรวจ 2577
8  นายราเชน  บัวบางบอน นายช่างสำรวจ 2577
9  นายอรุณ อินทรสมบัติ นายช่างสำรวจ 2582
10  นายเจือน  เกื้อวงค์ ช่างสำรวจ 2563
11  นายณัฐพร  ด้วงเขียว ช่างสำรวจ 2570
12  นายจรูญ  หนูรอด ช่างสำรวจ 2571
13  นายกิตติศักดิ์  แสงทอง ช่างสำรวจ 2574
14  นายอภินันท์  พันธ์พืช ช่างสำรวจ 2581
15  นายพิเชษฐ์  นุ้ยละมัย เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 2577
  ลูกจ้างชั่วคราว 16 ราย
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีเกษียณ
1  นส.จาริกุล  ทองเอียง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 2582
2  นางหฤทัย  ลือศิริวัฒนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2575
3  นางเสาวนีย์  แก้วม่วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2576
4  นางรุ่งทิพย์  ด้วงเขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2574
5  นายศรีศักดิ์  ทองขำ พนักงานทั่วไป บ.1 2562
6  นายสมชาย  เกิดแสงสุริยงค์ พนักงานทั่วไป บ.1 2575
7  นายอับดุลเลาะ  เปาะอาเดะ พนักงานทั่วไป บ.1 2583
8  นายสรายุทธ  ขวัญคีรี นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 2584
9  นายพรรษา  ปล้องใหม่ ช่างฝีมือสนาม ช.1 2584
10  นายถาวร  จำปา พนักงานขับรถยนต์ ส.1 2564
11  นายจำนงค์  อุธยี พนักงานขับรถยนต์ ส.1 2565
12  นายอาวุธ  เพชรขาวช่วย พนักงานขับรถยนต์ ส.1 2568
13  นายปณธิ  ศรีชัย นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  
14  นายกิตติพงษ์  สุวรรรรัตน์ ช่างฝีมือสนาม ช.1 2586
15  นายชัพธนิกณ์ หลิบแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ส.1