3-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคใต้

(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่ง)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 650271 คลองปะเหลียน(ล่าง)(X.236) ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
2 550251 ฝายดุสน(X.281) ดุสน ควนโดน สตูล
3 550261 คลองดุสน(X.239) ฉลุงเหนือ เมือง สตูล
4 580471 คลองหวะ(X.174) คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
5 580481 คลองนาทวี(X.282) นาทวี นาทวี สงขลา
6 580491 คลองรัตภูมิ (X.67A) นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
7 580421 คลองอู่ตะเภา(X.90) บางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
8 580221 คลองหล้าปัง(X.113) ทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
9 580501 คลองวาด(บน)(X.240) หูแร่ หาดใหญ่ สงขลา
10 350371 คลองลำ (X.170) คลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
11 350381 คลองท่าแนะ(บน)(X.276) เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
           

 

ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคใต้

(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 100311 คลองท่าตะเภา (X.158) วังครก ท่าแซะ ชุมพร
2 100361 คลองท่าแซะ (X.247) วังมะปราง ท่าแซะ ชุมพร
3 100371 คลองรับร่อ (X.248) หาดใน ท่าแซะ ชุมพร
4 270401 คลองกลาย (X.149) ท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
5 270551 คลองท่าดี (X.200) วังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช
6 610461 คลองพุมดวง (X.36) ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
7 610491 คลองอิปัน(ล่าง)(X.260) อาพาธ พระแสง สุราษฎร์ธานี