3-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคใต้

(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่ง)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
2 X.281 ฝายดุสน ดุสน ควนโดน สตูล
3 X.239 คลองดุสน ฉลุงเหนือ เมือง สตูล
4 X.174 คลองหวะ คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
5 X.282 คลองนาทวี นาทวี นาทวี สงขลา
6 X.67A คลองรัตภูมิ นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
7 X.90 คลองอู่ตะเภา บางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
8 X.113 คลองหล้าปัง ทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
9 X.240 คลองวาด (บน) หูแร่ หาดใหญ่ สงขลา
10 X.170 คลองลำ คลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
11 X.276 คลองท่าแนะ (บน) เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
           

 

ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคใต้

(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.158 คลองท่าตะเภา วังครก ท่าแซะ ชุมพร
2 X.247 คลองท่าแซะ วังมะปราง ท่าแซะ ชุมพร
3 X.248 คลองรับร่อ หาดใน ท่าแซะ ชุมพร
4 X.149 คลองกลาย ท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
5 X.200 คลองท่าดี วังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช
6 X.36 คลองพุมดวง ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
7 X.260 คลองอิปัน (ล่าง) อาพาธ พระแสง สุราษฎร์ธานี