4-15 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
ลำดับ สถานี แม่น้ำ - คลอง อำเภอ จังหวัด
  ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน
1 X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
2 X.158 คลองท่าตะเภา ท่าแซะ ชุมพร
3 X.180 คลองท่าตะเภา เมือง ชุมพร
4 X.53 A คลองชุมพร เมือง ชุมพร
5 X.212 คลองหลังสวน หลังสวน ชุมพร
  ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง
6 X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช
7 X.200 คลองท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
8 X.203 คลองท่าดี เมือง นครศรีธรรมราช
  ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง
9 X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส
10 X.119 A แม่น้ำโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
11 X.119  คลองมูโน๊ะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
12 X.184 แม่น้ำสายบุรี ศรีสาคร นราธิวาส
  ลุ่มน้ำ 22 : ตาปี
13 X.37A แม่น้ำตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี
14 X.217 แม่น้ำตาปี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
15 X.5C แม่น้ำตาปี พุนพิน สุราษฎร์ธานี
  ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา
16 X.68 คลองท่าแค เมือง พัทลุง
17 X.170 คลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
18 X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง
19 X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
20 X.173A คลองอู่ตะเภา สะเดา สงขลา
21 X.90 คลองอู่ตะเภา คลองหอยโข่ง สงขลา
22 X.44 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
  ลุ่มน้ำ 24 : ปัตตานี
23 X.40B แม่น้ำปัตตานี เมือง ยะลา
24 X.10A แม่น้ำปัตตานี เมือง ปัตตานี
  ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน
25 X.186 คลองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
26 X.191 คลองบางใหญ่ เมือง ภูเก็ต
  ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง
27 X.56 แม่น้ำตรัง ห้วยยอด ตรัง
28 X.234 แม่น้ำตรัง เมือง ตรัง
29 X.47 แม่น้ำตรัง เมือง ตรัง
30 X.139A คลองปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
31 X.236 คลองปะเหลียน ย่านตาขาว ตรัง
32 X.150 คลองละงู ละงู สตูล
33 X.231A คลองละงู ละงู สตูล
34 X.239 คลองดุสน เมือง สตูล