4-20

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

  

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปีกับพื้นที่รับน้ำ

1. ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน

2. ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง

3. ลุ่มน้ำ 22 : ตาปี

4. ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา

5. ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน

6. ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง