Blue Wave   ความสัมพันธ์ระดับน้ำและเกณฑ์ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง เพื่อการเตือนภัย

คลองดุสน จ.สตูล
Image 01

ความสัมพันธ์ระดับน้ำคลองดุสน สถานี X.281 (ฝายดุสน) - X.279 - X.239อ่านต่อ

คลองละงู จ.สตูล
Image 02

ความสัมพันธ์ระดับน้ำคลองละงู สถานี X.150 - X.231A
อ่านต่อ

คลองลำ-คลองท่าแค จ.พัทลุง
Image 03

ความสัมพันธ์ระดับน้ำคลองลำ-คลองท่าแค สถานี X.170 - X.68อ่านต่อ

คลองปะเหลียน จ.ตรัง
Image 01

ความสัมพันธ์ระดับน้ำคลองปะเหลียน สถานี X.139A - X.236อ่านต่อ

คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Image 02

ความสัมพันธ์ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง กับระดับน้ำสถานี X.90 และ X.44อ่านต่อ

แม่น้ำโก-ลก จ.นราธิวาส
Image 03

ความสัมพันธ์ระดับน้ำแม่น้ำโก-ลก สถานี X.274 - X.119Aอ่านต่อ

คลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช
Image 01

ความสัมพันธ์ระดับน้ำคลองท่าดี สถานี X.200 - X.203อ่านต่อ

แม่น้ำตาปี จ.สุราษฏร์ธานี
Image 02

ความสัมพันธ์ระดับน้ำแม่น้ำตาปีสถานี X.37A- X.217อ่านต่อ

แม่น้ำตรัง จ.ตรัง
Image 03

ความสัมพันธ์ระดับน้ำแม่น้ำตรัง สถานี X.56 - X.234 - X.47อ่านต่อ