ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

จุลสารสำนักงานบริหารการจัดการน้ำและอุทกวิทยา

   

สรุปสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชุมพร พฤศจิกายน 2561

เกณฑ์ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาสถานีX.90 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา