ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟรายชั่วโมง

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำคลองหวะ สถานี X.174 (วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงลุ่มน้ำนาท่อม สถานี X.170-X.68-X.265 (วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองท่าดี สถานี X.200-X.203 (วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองประเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231 (วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงแม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 25 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองอู่ตะเภา สถานี X.173A-X.90-X.44 (วันที่ 21 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 19 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝ่ายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 19 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 19 - 27 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองบางใหญ่ สถานี X.190A - X.191 (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองตะกั่วป่า สถานี X.188A - X.186 (วันที่ 13 - 21 กันยายน 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองละงู สถานี X.150 - X.231A (วันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองปะเหลียน สถานี X.139A - X.236 (วันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2560)

ระดับน้ำรายชั่วโมงคลองดุสน สถานี X.281(ฝายดุสน) X.279 และ X.239 (วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2560)