ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำภาคใต้

จุลสารสำนักบริหารการจัดการน้ำและอุทกวิทยา สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 4-10 มกราคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 3-9 มกราคม 2562

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง วันที่ 16-22 ธันวาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 14-20 ธันวาคม 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองชุมพร จังหวัดชุมพร วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2561