3.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน    
  HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID    
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 6 เมษายน 2561 - 12 เมษายน 2561
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  6 7 8 9 10 11 12
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                          
1 100190 คลองท่าตะเภา x.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4    
2 100301 คลองชุมพร x.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 240.3 0.0 37.4 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7    
3 100311 คลองท่าตะเภา x.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 206.5 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง                          
4 270401 คลองกลาย X.149 บ้านหัวนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 411.7 0.0 18.8 39.7 1.8 44.1 0.0 0.0 14.9      
5 270481 คลองท่าดี อนามัยคีรีวงศ์ ลานสกา นครศรีธรรมราช 355.7 0.0 1.9 38.0 3.1 16.1 0.0 0.0 8.4    
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา                          
6 350061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 0.0 0.0 19.5 0.0 16.2 0.0 0.0 5.1    
7 580221 คลองอู่ตะเภา X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 0.0 0.0 0.3    
8 580421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 0.0 0.0 0.5 9.5 0.5 0.0 0.0 1.5    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน                            
9 340231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 3.6    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง                          
10 550181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 200.2 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 2.9    
11 650141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 0.0 0.0 6.2 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง