3.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน    
  HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID    
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 - 1 มิถุนายน 2560
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  26 27 28 29 30 31 1
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                          
1 100190 คลองท่าตะเภา x.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 12.0           6.0    
2 100301 คลองชุมพร x.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 240.3 17.8 26.9           22.4    
3 100311 คลองท่าตะเภา x.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 181.7 1.4 13.2           7.3    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง                          
4 270401 คลองกลาย X.149 บ้านหัวนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 387.6 10.8 0.0           5.4      
5 270481 คลองท่าดี อนามัยคีรีวงศ์ ลานสกา นครศรีธรรมราช 319.1 2.0 0.8           *    
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา                          
6 350061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 0.0 0.0           0.0    
7 580221 คลองอู่ตะเภา X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 0.0           0.0    
8 580421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 5.8 0.0           2.9    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน                            
9 340231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 35.0 *           35.0    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง                          
10 550181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 190.3 10.0 0.0           5.0    
11 650141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 4.5 0.0           2.3    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง