3.1 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน    
  HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID    
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 - 11 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  5 6 7 8 9 10 11
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                          
1 10191 คลองท่าตะเภา x.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0    
2 10301 คลองชุมพร x.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 240.3 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0    
3 10311 คลองท่าตะเภา x.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 181.7 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง                          
4 27401 คลองกลาย X.149 บ้านหัวนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 387.6 2.5 24.7 3.5 0.8       4.5    
5 27551 คลองท่าดี X.200 บ้านวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช 373.4 20.0 31.0 12.0 0.0       9.0    
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา                          
6 35061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 20.3 49.2 28.3 0.2       14.0    
7 58221 คลองอู่ตะเภา X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 1.9 6.7 0.0 0.0       1.2    
8 58421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 0.0 0.5 2.3 0.0       0.4    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน                            
9 34231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง                          
10 55181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 190.3 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0    
11 65141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 1.5 0.0 0.8 0.0       0.3    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง