3.1 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
  HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER  FOR SOUTHERN REGION  -  RID.  
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 - 26 พฤศจิกายน 2558
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  20 21 22 23 24 25 26
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                          
1 10191 คลองท่าตะเภา x.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 0.0 0.0 9.0 3.0 0.0   1.7    
2 10301 คลองชุมพร x.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 240.3 0.0 0.0 19.6 4.6 0.0 0.0   3.5    
3 10311 คลองท่าตะเภา x.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 181.7 0.0 0.0 0.0 15.2 1.9 0.0   2.4    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง                          
4 27401 คลองกลาย X.149 บ้านหัวนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 387.6 0.0 0.0 23.1 33.3 17.5 0.0   10.6    
5 27551 คลองท่าดี X.200 บ้านวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช 373.4 3.0 0.0 14.0 39.0 63.0 7.0   18.0    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง                          
6 29222   อำเภอสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 293.3 15.6 26.5 18.8 0.0 1.9 *   9.0    
7 29042   อำเภอแว้ง แว้ง นราธิวาส 342.8 23.0 51.5 6.0 0.0 3.0 *   11.9    
8 29102   อำเภอสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 319.2 21.6 29.0 5.3 0.0 0.0 *   8.0    
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา                          
9 35061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 16.8 12.8 31.5 65.8 44.3 1.0   24.6    
10 58221 คลองอู่ตะเภา X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0   1.7    
11 58421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 3.3 1.9 17.1 4.0 1.0 0.0   3.9    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน                            
12 34231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง                          
13 55181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 190.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0   0.0    
14 65141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 252.5 2.2 0.0 6.6 4.2 1.3 3.0   2.5    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง