3.1 ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  
  HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER  FOR SOUTHERN REGION  -  RID.  
รายงานสภาพน้ำฝน  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 - 21 พฤศจิกายน 2557
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ลำดับ สถานี  แม่น้ำ - คลอง ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด สถิติฝน ปริมาณฝน - มม. (วันที่) เฉลี่ย อยู่ในเกณท์ แนวโน้ม
สูงสุด 1 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  15 16 17 18 19 20 21
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                          
1 10191 คลองท่าตะเภา x.64   บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 279.0 0.0 0.0           0.0    
2 10301 คลองชุมพร x.201 บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร 240.3 0.0 0.0           0.0    
3 10311 คลองท่าตะเภา x.158 บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร 181.7 0.0 0.0           0.0    
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง                          
4 27401 คลองกลาย X.149 บ้านหัวนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช 387.6 39.9 6.0           6.6    
5 27551 คลองท่าดี X.200 บ้านวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช 373.4 28.0 13.0           5.9    
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา                          
6 35061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยา เมือง พัทลุง 367.0 54.9 5.4           8.6    
7 58221 คลองอู่ตะเภา X.113 บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา 192.5 0.0 166.5           23.8    
8 58421 คลองอู่ตะเภา X.90 บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา 307.1 3.8 12.5           2.3    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน                            
9 34231 คลองตะกั่วป่า X.187 บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา 301.6 0.0 0.0           0.0    
10 43091 คลองบางใหญ่ คท.ภูเก็ต/ชป.ภูเก็ต กระทู้ ภูเก็ต 219.0 0.7 15.1           2.3    
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง                          
11 55181 คลองละงู X.150 บ้านวังป่าเคียน ละงู สตูล 190.3 10.4 20.3           4.4    
12 65141 คลองปะเหลียน X.139 บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง 221.5 54.0 2.9           8.1    
                                 
หมายเหตุ   * ไม่ได้รับรายงาน
ปริมาณฝน ตั้งแต่  0.0 - 35.0  มม.  =  สีน้ำเงิน  , 35.1 ขึ้นไป มม.= สีแดง