4.1       ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน        
      HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID        
รายงานสภาพน้ำท่ารายวัน
วันที่ 20 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561
ข้อมูล 7 วันที่ผ่านมา
ค่าระดับน้ำและปริมาณน้ำสำหรับใช้ในการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม
                               
  ลำดับ สถานี แม่น้ำ - คลอง อำเภอ จังหวัด ระดับน้ำ - ม. สภาพน้ำท่า (วันที่) เวลา 06:00 น. สถานี เฉลี่ย เทียบตลิ่ง
  ปริมาณน้ำ- (+)สูง/(-)ต่ำ
  ลบ.ม./วิ. เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ ม.
  (ระดับเดือนภัย) 20 21 22 23 24 25 26  
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนบน                        
  1 X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.72 7.71 7.70         X.64 7.71  
  508 2.20 2.10 2.00         2.10
  2 X.158 คลองท่าตะเภา ท่าแซะ ชุมพร 11.50 3.36 3.35 3.35         X.158 3.35  
  718 12.80 12.50 12.50         12.50
  3 X.180 คลองท่าตะเภา เมือง ชุมพร 3.80 0.28 0.30 0.22         X.180 0.27  
  207 28.24 29.00 25.96         27.48
  4 X.53 A คลองชุมพร เมือง ชุมพร 9.34 2.37 2.37 2.36         X.53 A 2.37  
  201 2.96 2.96 2.88         2.88
  5 X.212 คลองหลังสวน หลังสวน ชุมพร 6.00 0.05 0.11 0.06         X.212 0.07  
  1405 59.50 64.90 60.40         61.30
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนกลาง  
  6 X.149 คลองกลาย นบพิตำ นครศรีธรรมราช 33.96 29.23 29.25 29.24         X.149 29.24  
  2310 19.70 21.50 20.60         20.60
  7 X.200 คลองท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 33.90 31.64 31.72 31.74         X.200 31.70  
  229 7.20 9.80 10.60         9.00
  8 X.203 คลองท่าดี เมือง นครศรีธรรมราช 10.80 8.70 8.93 9.32         X.203 8.98  
  79.00 7.20 10.68 17.74          
    ลุ่มน้ำ 21 : ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตอนล่าง  
  9 X.274 แม่น้ำโก-ลก แว้ง นราธิวาส 24.18 19.23 19.16 19.17         X.274 19.19  
  344 17.25 15.50 15.75         16.00
  10 X.119 A แม่น้ำโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 8.20 5.72 6.28 6.14         X.119 A 6.05  
  219 81.80 106.00 99.00         94.60
  11 X.119  คลองมูโน๊ะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 7.00 3.94 4.25 4.38         X.119  4.19  
  -                
  12 X.184 แม่น้ำสายบุรี ศรีสาคร นราธิวาส 33.00 24.93 24.76 24.72         X.184 24.80  
  -                
    ลุ่มน้ำ 22 : ตาปี  
  13 X.37A แม่น้ำตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 6.98 6.83 6.62         X.37A 6.81  
  489 115.80 107.50 97.00         106.50
  14 X.217 แม่น้ำตาปี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 4.00 1.18 1.18 1.12         X.217 1.16  
  470 129.60 129.60 125.40         84.66
  15 X.5C แม่น้ำตาปี พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.80 0.37 0.44 0.41         X.5C 0.41  
  -                
    ลุ่มน้ำ 23 : ทะเลสาบสงขลา  
  16 X.170 คลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง 25.20 20.54 21.13 21.80         X.170 21.16  
  301 13.20 33.20 62.00         34.00
  17 X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.57 6.87 6.99         X.265 6.81  
                   
  18 X.174 คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา 8.88 4.66 4.92 4.78         X.174 4.79  
  129 1.56 3.24 2.28         2.28
  19 X.173A คลองอู่ตะเภา สะเดา สงขลา 15.90 11.95 11.76 11.64         X.173A 11.78  
  204 30.10 26.68 24.64         27.04
  20 X.90 คลองอู่ตะเภา คลองหอยโข่ง สงขลา 8.00 2.90 2.91 2.83         X.90 2.88  
  470 32.00 32.40 29.20         31.20
  21 X.44 คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา 7.40 1.44 1.54 1.46         X.44 1.48  
  610 39.60 43.60 40.40         40.80
    ลุ่มน้ำ 24 : ปัตตานี  
  22 X.40B แม่น้ำปัตตานี เมือง ยะลา 11.00 6.09 5.90 5.91         X.40B 5.97  
  -               95.00
  23 X.10A แม่น้ำปัตตานี เมือง ปัตตานี 1.15 -0.18 -0.07 -0.13         X.10A -0.13  
  -                
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนบน  
  24 X.186 คลองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 4.40 -0.70 -0.75 -0.66         X.186 -0.70  
  788 20.00 18.00 22.40         19.60
  25 X.191 คลองบางใหญ่ เมือง ภูเก็ต 4.00 1.74 1.59 1.56         X.191 1.63  
  31 1.74 0.96 0.84         1.15
    ลุ่มน้ำ 25 : ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตอนล่าง  
  26 X.56 แม่น้ำตรัง ห้วยยอด ตรัง 15.00 8.59 8.69 8.98         X.56 8.75  
  430 34.80 36.80 42.60         38.00
  27 X.234 แม่น้ำตรัง เมือง ตรัง 6.40 1.71 1.63 1.75         X.234 1.70  
  376 75.40 72.20 77.00         74.60
  28 X.47 แม่น้ำตรัง เมือง ตรัง 4.30 1.10 1.10 1.23         X.47 1.14  
  -                
  29 X.139A คลองปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 4.90 1.23 1.37 1.62         X.139A 1.41  
  86 6.73 8.27 11.38         8.60
  30 X.236 คลองปะเหลียน ย่านตาขาว ตรัง 5.10 0.75 0.80 1.13         X.236 0.89  
  250 21.15 22.40 31.21         25.70
  31 X.150 คลองละงู ละงู สตูล 12.80 5.96 5.90 6.00         X.150 5.95  
  260 15.40 14.50 16.00         11.38
  32 X.231A คลองละงู ละงู สตูล 3.00 -0.37 -0.27 -0.06         X.231A -0.23  
  -                
  33 X.239 คลองดุสน เมือง สตูล 16.20 13.62 13.61 13.60         X.239 13.61  
  -               -
                                 
หมายเหตุ ระดับน้ำ  หน่วยเป็น  เมตร-ร.ท.ก. (ใช้ Rating Table เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ปี 2560)
สถานี X.90 ระดับน้ำท่วมสถานีอยู่ที่ระดับ 9.30 เมตร ส่วนระดับ 8.00 เมตร เป็นระดับเริ่มท่วม เทศบาลตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
* ไม่ได้รับรายงานจากพนักงาน