14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ เลขที่ 559 ถนน ราเมศวร์  ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  93000
โทรศัพท์  074-611679  ,  โทรสาร  074-614051
อีเมล์ : hydro8@rid.go.th
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา ทับโทน ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ (ผอช.ภาคใต้) 099-4815558
นางจันทนา สุขภาพ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (ปอ.อช.ภาคใต้) 091-6456881
นายกิตติศักดิ์ แสงทอง หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตว.อช.ภาคใต้) 061-0241596
นายประพันธ์  เกิดแสงสุริยงค์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ (วป.อช.ภาคใต้) 086-9612346
นางมนิษา ลิ้มทองใบ หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.อช.ภาคใต้) 065-5204325