แผนผังลุ่มน้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้

ลุ่มน้ำ 19 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
(ลุ่มน้ำท่าตะเภา, ชุมพร, หลังสวน)
ลุ่มน้ำ 19 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
(ลุ่มน้ำท่าดี)
ลุ่มน้ำ 19 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
(ลุ่มน้ำตาปี)
ลุ่มน้ำ 20 ทะเลสาบสงขลา

ลุ่มน้ำ 21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
(ลุ่มน้ำ
โก-ลก)
ลุ่มน้ำ 21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
(ลุ่มน้ำ
สายบุรี)
ลุ่มน้ำ 21 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
(ลุ่มน้ำ
ปัตตานี)
ลุ่มน้ำ 22 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

HOME