1-02

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

  ข้าราชการ 6 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 น.ส.กนกพร  บูชาบุญ

นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ

2573

2

 นายประพันธ์  เกิดแสงสุริยงค์

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2567

3

 นางจันทนา  สุขภาพ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2567

4

 นางสุภารัตน์ คงสะอาด

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2582

5

 นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิิบัติงาน

2590

6

 นายชาญชัย เฟื่องสำรวจ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิิบัติงาน

2580

  พนักงานราชการ 14 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายอดินันต์  เบ็ญจารู

วิศวกรชลประทาน

2583

2

 นายประจักร  มีชนะ

วิศวกรชลประทาน

2586

3

 นายอับดุลเลาะ  ฮามะ

วิศวกรชลประทาน

2592

4

 นายอรุณ อินทรสมบัติ

นายช่างสำรวจ

2582

5

 นายอภินันท์  พันธ์พืช

ช่างสำรวจ

2581

6

 นายเอกชาติ  เกิดแสงสุริยงค์

นายช่างสำรวจ

2577

7

 นายเจษฎา  ขวัญคีรี

นายช่างสำรวจ

2577

8

 นายราเชน  บัวบางงอน

นายช่างสำรวจ

2577

9

 นายพิเชษฐ์  นุ้ยละมัย

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

2577

10

 นายกิตติศักดิ์  แสงทอง

ช่างสำรวจ

2574

11

 นายวิจัย  ศรีอินทร์

นายช่างสำรวจ

2571

12

 นายจรูญ  หนูรอด

ช่างสำรวจ

2571

13

 นายณัฐพร  ด้วงเขียว

ช่างสำรวจ

2570

14

 นายโชติ ชูแสง

นายช่างสำรวจ

2565

  ลูกจ้างประจำ 7 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายสมเกียรติ  เมืองใหม่

ช่างสำรวจ ช.3

2572

2

 นายสุรินทร์  หนูนะ

ช่างสำรวจ ช.3

2572

3

 นายสายันต์  หวานเหลือ

ช่างสำรวจ ช.3

2569

4

 นางศิรวรรณ  บัวบางงอน

พนักงานธุรการ ส.3

2569

5

 นายนุกร  เพชรานนท์

ช่างฝีมือสนาม ช.3

2567

6

 นายวุฒิชัย  วรินทราเวช

พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2

2566

7

 นายบุญส่ง ทองเทพ

พนักงานพิมพ์ ส.3

2565

  ลูกจ้างชั่วคราว 24 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายฮัสซัน หลำยี

นักอุทกวิทยา

2600

2

 นางสาวจาริกุล  ทองเอียง

นักจัดการงานทั่วไป

2583

3

 นางสาวเสาวนีย์  แก้วม่วง

เจ้าพนักงานธุรการ

2576

4

 นางหฤทัย  ลือศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ

2575

5

 นางสาวกนลา แก้วพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการ

2595

6

 นางรุ่งทิพย์  ด้วงเขียว

เจ้าพนักงานธุรการ

2574

7

 นายศราวุธ  สุวรรณพรึก

นายช่างไฟฟ้า

2594

8

 นายสรายุทธ  ขวัญคีรี

นายช่างสำรวจ

2584

9

 นายอาวุธ  เพชรขาวช่วย

พนักงานขับรถยนต์

2568

10

 นายจำนงค์  อุธยี

พนักงานขับรถยนต์

2565

11

 นายมานพ อนุรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

2574

12

 นายพิษณุ แจ่มมณี

พนักงานขับรถยนต์

2587

13

 นายพรรษา  ปล้องใหม่

ช่างฝีมือสนาม

2584

14

 นายสมชาย  เกิดแสงสุริยงค์

พนักงานทั่วไป

2575

15

 นายอับดุลเลาะ  เปาะอาเดะ

พนักงานทั่วไป

2583

16

 นายธีรวัฒน์ หนูไหม

พนักงานทั่วไป

2596

17

 นายสรายุทธ์  ทองขำ

พนักงานทั่วไป

2593

18

 นางปรีดารัตน์ หวานเหลือ

พนักงานทั่วไป

2573

19

 นายณัฐวุฒิ  แสนกล

พนักงานทั่วไป

2588

20

 นายเจนณรงค์  บุญนาค

พนักงานทั่วไป

2595

21

 นายทรงเกียรติ นวลสม

พนักงานทั่วไป

2572

22

 นายเจนวิทย์ เมตตาจิตร

พนักงานทั่วไป

2593

23

 นายสมบูรณ์ ยายมาก

พนักงานทั่วไป

2579

24

  นายปณธิ  ศรีชัย

พนักงานทั่วไป

2597