1-02

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

  ข้าราชการ 6 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา ทับโทน

นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ

2569

2

 นายประพันธ์ เกิดแสงสุริยงค์

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2567

3

 นางจันทนา สุขภาพ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2567

4

 นางสุภารัตน์ คงสะอาด

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2582

5

 นางสาวสุภาภรณ์ ยิ้มย่อง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิิบัติงาน

2590

6

 นายชาญชัย เฟื่องสำรวจ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิิบัติงาน

2580

  พนักงานราชการ 15 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายอดินันต์  เบ็ญจารู

วิศวกรชลประทาน

2583

2

 นายประจักร  มีชนะ

วิศวกรชลประทาน

2586

3

 นายอับดุลเลาะ  ฮามะ

วิศวกรชลประทาน

2592

4

 นายอรุณ อินทรสมบัติ

นายช่างสำรวจ

2582

5

 นายอภินันท์  พันธ์พืช

ช่างสำรวจ

2581

6

 นายเอกชาติ  เกิดแสงสุริยงค์

นายช่างสำรวจ

2577

7

 นายเจษฎา  ขวัญคีรี

นายช่างสำรวจ

2577

8

 นายราเชน  บัวบางงอน

นายช่างสำรวจ

2577

9

 นายพิเชษฐ์  นุ้ยละมัย

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

2577

10

 นายวิจัย  ศรีอินทร์

นายช่างสำรวจ

2571

11

 นายจรูญ  หนูรอด

ช่างสำรวจ

2571

12

 นายณัฐพร  ด้วงเขียว

ช่างสำรวจ

2570

13

 นายโชติ ชูแสง

นายช่างสำรวจ

2565

14

 นายทศพล ต๊ะเรียน

นายช่างสำรวจ

2600

15

 นายนพพร แก้วพันธุ์

นายช่างสำรวจ

2588

  ลูกจ้างประจำ 7 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายสมเกียรติ  เมืองใหม่

ช่างสำรวจ ช.3

2572

2

 นายสุรินทร์  หนูนะ

ช่างสำรวจ ช.3

2572

3

 นายสายันต์  หวานเหลือ

ช่างสำรวจ ช.3

2569

4

 นางศิรวรรณ  บัวบางงอน

พนักงานธุรการ ส.3

2569

5

 นายนุกร  เพชรานนท์

ช่างฝีมือสนาม ช.3

2567

6

 นายวุฒิชัย  วรินทราเวช

พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2

2566

7

 นายบุญส่ง ทองเทพ

พนักงานพิมพ์ ส.3

2565

  ลูกจ้างชั่วคราว 28 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายฮัสซัน หลำยี

นักอุทกวิทยา

2600

2

 นางสาวจาริกุล  ทองเอียง

นักจัดการงานทั่วไป

2583

3

 นางสาวเสาวนีย์  แก้วม่วง

เจ้าพนักงานธุรการ

2576

4

 นางหฤทัย  ลือศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ

2575

5

 นางสาวกนลา แก้วพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการ

2595

6

 นางรุ่งทิพย์  ด้วงเขียว

เจ้าพนักงานธุรการ

2574

7

 นายศราวุธ  สุวรรณพรึก

นายช่างไฟฟ้า

2594

8

 นายสรายุทธ  ขวัญคีรี

นายช่างสำรวจ

2584

9

 นายพลกฤต อินปาน

นายช่างสำรวจ

2604

10

 นายอาวุธ  เพชรขาวช่วย

พนักงานขับรถยนต์

2568

11

 นายมานพ อนุรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

2574

12

 นายอิทธิ ธรรมภิบาลอุดม

พนักงานขับรถยนต์

2598

13

 นายอมรินทร์ ยงหนู

พนักงานขับรถยนต์

2585

14

 นายปรินทร ปานพงษ์

พนักงานขับรถยนต์

2589

15

 นายพรรษา  ปล้องใหม่

ช่างฝีมือสนาม

2584

16

 นายสมบูรณ์ ยายมาก

ช่างฝีมือสนาม

2579

17

 นายอนุกูล มากเอียด

ช่างฝีมือสนาม

2592

18

 นายจิรศักดิ์ ไหมทิม

ช่างฝีมือสนาม

2599

19

 นายจักรพันธ์ แก้วทอง

ช่างฝีมือสนาม

2594

20

 นายธีรวัฒน์ หนูไหม

พนักงานทั่วไป

2596

21

 นางสาวสุพิศ แก้วทอง

พนักงานทั่วไป

2583

22

 นางสาวนริศรา เนตรวงศ์

พนักงานทั่วไป

2600

23

 นายสมชาย  เกิดแสงสุริยงค์

พนักงานทั่วไป

2575

24

 นายอับดุลเลาะ  เปาะอาเดะ

พนักงานทั่วไป

2583

25

 นายสรายุทธ์  ทองขำ

พนักงานทั่วไป

2593

26

 นายณัฐวุฒิ  แสนกล

พนักงานทั่วไป

2588

27

 นายเจนณรงค์  บุญนาค

พนักงานทั่วไป

2595

28

 นายทรงเกียรติ นวลสม

พนักงานทั่วไป

2572