1-02

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

  ข้าราชการ 5 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา ทับโทน

นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ

2569

2

 นายประพันธ์ เกิดแสงสุริยงค์

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2567

3

 นางจันทนา สุขภาพ

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน

2567

4

 นายกิตติศักดิ์ แสงทอง

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน

2575

5

 นางมนิษา ลิ้มทองใบ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2574

  พนักงานราชการ 15 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายอดินันต์  เบ็ญจารู

วิศวกรชลประทาน

2583

2

 นายประจักร  มีชนะ

วิศวกรชลประทาน

2586

3

 นายอับดุลเลาะ  ฮามะ

วิศวกรชลประทาน

2592

4

 นายอรุณ อินทรสมบัติ

นายช่างสำรวจ

2582

5

 นายอภินันท์  พันธ์พืช

ช่างสำรวจ

2581

6

 นายเอกชาติ  เกิดแสงสุริยงค์

นายช่างสำรวจ

2577

7

 นายเจษฎา  ขวัญคีรี

นายช่างสำรวจ

2577

8

 นายราเชน  บัวบางงอน

นายช่างสำรวจ

2577

9

 นายพิเชษฐ์  นุ้ยละมัย

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

2577

10

 นายวิจัย  ศรีอินทร์

นายช่างสำรวจ

2571

11

 นายณัฐพร  ด้วงเขียว

ช่างสำรวจ

2570

12

 นายทศพล ต๊ะเรียน

นายช่างสำรวจ

2600

13

 นายนพพร แก้วพันธุ์

นายช่างสำรวจ

2588

14

 นายเกียรติศักดิ์ เพ็งคลิ้ง

นายช่างสำรวจ

2601

15

 นายพลกฤต อินทร์ปาน

นายช่างสำรวจ

2604

  ลูกจ้างประจำ 6 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นายสมเกียรติ  เมืองใหม่

ช่างสำรวจ ช.3

2572

2

 นายสุรินทร์  หนูนะ

ช่างสำรวจ ช.3

2572

3

 นายสายันต์  หวานเหลือ

ช่างสำรวจ ช.3

2569

4

 นางศิริวรรณ  บัวบางงอน

พนักงานธุรการ ส.3

2569

5

 นายนุกร  เพชรานนท์

ช่างฝีมือสนาม ช.3

2567

6

 นายวุฒิชัย  วรินทราเวช

พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2

2567

  ลูกจ้างชั่วคราว 35 ราย

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ปีเกษียณ

1

 นางสาววรฤทัย ดิสสระ

นักอุทกวิทยา

2600

2

 นางสาวจาริกุล ทองเอียง

นักจัดการงานทั่วไป

2583

3

 นางสาวเสาวนีย์ แก้วม่วง

เจ้าพนักงานธุรการ

2576

4

 นางหฤทัย ลือศิริวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการ

2575

5

 นางสาวกนลา แก้วพิบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการ

2595

6

 นายธีรวัฒน์ หนูไหม

เจ้าพนักงานธุรการ

2596

7

 นางรุ่งทิพย์ ด้วงเขียว

เจ้าพนักงานธุรการ

2574

8

 นางพัชรี มีมาก

เจ้าพนักงานธุรการ

2582

9

 นายศราวุธ สุวรรณพรึก

นายช่างไฟฟ้า

2594

10

 นายสรายุทธ ขวัญคีรี

นายช่างสำรวจ

2584

11

 นายสุภกิจ ยิ่งดำนุ่น

นายช่างสำรวจ

2582

12

 นายอาวุธ เพชรขาวช่วย

พนักงานขับรถยนต์

2568

13

 นายธนกฤต ทับโทน

พนักงานขับรถยนต์

2581

14

 นายอิทธิ ธรรมภิบาลอุดม

พนักงานขับรถยนต์

2598

15

 นายชัยยะ นุ่นเกลี้ยง

พนักงานขับรถยนต์

2598

16

 นายอรรณพ ซิ้วเตีย

พนักงานขับรถยนต์

2592

17

 นายพรรษา ปล้องใหม่

ช่างฝีมือสนาม

2584

18

 นายสมบูรณ์ ยายมาก

ช่างฝีมือสนาม

2579

19

 นายจิรศักดิ์ ไหมทิม

ช่างฝีมือสนาม

2599

20

 นายอนุกูล มากเอียด

ช่างฝีมือสนาม

2592

21

 นายจักรพันธ์ แก้วทอง

ช่างฝีมือสนาม

2594

22

 นายมานพ อนุรักษ์

พนักงานทั่วไป

2574

23

 นายอมรินทร์ ยงหนู

พนักงานทั่วไป

2585

24

 นางสาวนริศรา เนตรวงศ์

พนักงานทั่วไป

2600

25

 นางสาวสุพิศ แก้วทอง

พนักงานทั่วไป

2583

26

 นายสมชาย เกิดแสงสุริยงค์

พนักงานทั่วไป

2575

27

 นายอับดุลเลาะ เปาะอาเดะ

พนักงานทั่วไป

2583

28

 นายทรงเกียรติ นวลสม

พนักงานทั่วไป

2572

29

 นายเจนณรงค์ บุญนาค

พนักงานทั่วไป

2595

30

 นายณัฐวุฒิ แสนกล

พนักงานทั่วไป

2588

31

 นายสรายุทธ์ ทองขำ

พนักงานทั่วไป

2593

32

 นายมาหามะซากี เปาะอาเดะ

พนักงานทั่วไป

2587

33

 นายวีรพล ทับจันทร์

พนักงานทั่วไป

2595

34

 นายเมธาวี โปฏกรัตน์

พนักงานทั่วไป

2588

35

 นางสาวกาญจนา สุขมนต์

พนักงานทั่วไป

2603

36

 นางสาวสิริยากร บัวบางงอน

พนักงานทั่วไป

2602

37

 นายวริญชย์ ชุมจันทร์

พนักงานทั่วไป

2604