3-05
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟปริมาณฝนสูงสุด 1-2 วัน ลุ่มน้ำภาคใต้

(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 100191 คลองท่าแซะ (X.64) บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
2 100251 คลองท่าแซะ บ้านสลุย ท่าแซะ ชุมพร
3 100261 คลองรับร่อ อนามัยธรรมเจริญ ท่าแซะ ชุมพร
4 100271 คลองรับร่อ บ้านช่องหินเขียว ท่าแซะ ชุมพร
5 100281 คลองรับร่อ บ้านช่องหินหมู ท่าแซะ ชุมพร
6 100291 คลองท่าแซะ บ้านยายไท ท่าแซะ ชุมพร
7 100301 คลองชุมพร (X.201) บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
8 100311 คลองท่าตะเภา (X.158) บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
9 270401 คลองกลาย (X.149) บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
10 270481 คลองท่าดี อนามัยคีรีวงศ์ ลานสกา นครศรีธรรมราช
11 340231 คลองตะกั่วป่า (X.187) บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา
12 350061 ทะเลสาบฯ (X.24) ศอช.ภาคใต้ เมือง พัทลุง
13 550181 คลองละงู (X.150) บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
14 550191 คลองการะเกตุ บ้านผังที่ 119 ควนกาหลง สตูล
15 550201 คลองละงู บ้านทุ่งขมิ้น ทุ่งหว้า สตูล
16 550211 คลองโตน บ้านน้ำร้อน ควนกาหลง สตูล
17 550221 ทะเลบัน อุทยานฯทะเลบัน ควนโดน สตูล
18 550241 คลองท่าแพ บ้านทุ่งพัก ควนกาหลง สตูล
19 580221 คลองหล้าปัง (X113) บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
20 580401 คลองรำใหญ่ บ้านเขารูปช้าง สะเดา สงขลา
21 580411 คลองหวะ บ้านนาทองสุก นาหม่อม สงขลา
22 580421 คลองอู่ตะเภา (X.90) บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
23 650141 คลองปะเหลียน (X.139) บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง
           

 

กราฟปริมาณฝนสูงสุด 1-2 วันลุ่มน้ำภาคใต้

(หน่วยงานภายนอก)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 100013     เมือง ชุมพร
2 100032     ท่าแซะ ชุมพร
3 610013     เมือง สุราษฎร์ธานี
4 610082     พระแสง สุราษฎร์ธานี
5 270013     เมือง นครศรีธรรมราช
6 350100   คป.ฝายนาท่อม เมือง พัทลุง
7 580022     หาดใหญ่ สงขลา
8 150012     เมือง กระบี่
9 460013     เมือง ระนอง
10 340052     ตะกั่วป่า พังงา
11 650012     เมือง ตรัง
12 550012     เมือง สตูล
13 290013     เมือง นราธิวาส
14 290102     สุไหงโก-ลก นราธิวาส
15 330103   สตอ.ปัตตานี เมือง ปัตตานี
16 710183   สกษ.ยะลา เมือง ยะลา