3-10
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน ลุ่มน้ำภาคใต้

(เฉพาะสถานีของศูนย์อุทกฯ)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 100191 คลองท่าแซะ (X.64) บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
2 100251 คลองท่าแซะ บ้านสลุย ท่าแซะ ชุมพร
3 100261 คลองรับร่อ อนามัยธรรมเจริญ ท่าแซะ ชุมพร
4 100271 คลองรับร่อ บ้านช่องหินเขียว ท่าแซะ ชุมพร
5 100281 คลองรับร่อ บ้านช่องหินหมู ท่าแซะ ชุมพร
6 100291 คลองท่าแซะ บ้านยายไท ท่าแซะ ชุมพร
7 100301 คลองชุมพร (X.201) บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
8 100311 คลองท่าตะเภา (X.158) บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
9 270401 คลองกลาย (X.149) บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
10 270481 คลองท่าดี อนามัยคีรีวงศ์ ลานสกา นครศรีธรรมราช
11 290013     เมือง นราธิวาส
12 290042     แว้ง นราธิวาส
13 290102     สุไหงโก-ลก นราธิวาส
14 340231 คลองตะกั่วป่า (X.187) บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา
15 350061 ทะเลสาบฯ (X.24) ศอช.ภาคใต้ เมือง พัทลุง
16 350100 ฝายนาท่อม บ้านนาท่อม เมือง พัทลุง
17 430091 ชป.ภูเก็ต เขื่อนบางวาด กระทู้ ภูเก็ต
18 550181 คลองละงู (X.150) บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
19 550191 คลองการะเกตุ บ้านผังที่ 119 ควนกาหลง สตูล
20 550201 คลองละงู บ้านทุ่งขมิ้น ทุ่งหว้า สตูล
21 550211 คลองโตน บ้านน้ำร้อน ควนกาหลง สตูล
22 550221 ทะเลบัน อุทยานฯทะเลบัน ควนโดน สตูล
23 550241 คลองท่าแพ บ้านทุ่งพัก ควนกาหลง สตูล
24 580221 คลองหล้าปัง (X113) บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
25 580401 คลองรำใหญ่ บ้านเขารูปช้าง สะเดา สงขลา
26 580411 คลองหวะ บ้านนาทองสุก นาหม่อม สงขลา
27 580421 คลองอู่ตะเภา (X.90) บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
28 650141 คลองปะเหลียน (X.139) บ้านลำแคลง ปะเหลียน ตรัง