4-12-1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID


ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.53A คลองชุมพร บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร
2 X.64 คลองท่าแซะ บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
3 X.158 คลองท่าตะเภา บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
4 X.180 คลองท่าตะเภา สะพานเทศบาล 2 เมือง ชุมพร
5 X.201A คลองชุมพร (บน) บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
6 X.212 คลองหลังสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ หลังสวน ชุมพร
7 X.213 คลองหลังสวน (บน) บ้านพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
8 X.248 คลองรับร่อ บ้านหาดใน ท่าแซะ ชุมพร
9 X.56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่ ห้วยยอด ตรัง
10 X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน ปะเหลียน ตรัง
11 X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง เมือง ตรัง
12 X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก เมือง ตรัง
13 X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
14 X.55 คลองท่าดี บ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช
15 X.70 คลองบ้านตาล บ้านวังก้อง เมือง นครศรีธรรมราช
16 X.149 คลองกลาย บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
17 X.167 คลองเสาธง บ้านเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
18 X.195 แม่น้ำตาปี บ้านท่าโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช
19 X.200 คลองท่าดี บ้านวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช
20 X.203 คลองท่าดี บ้านนาป่า เมือง นครศรีธรรมราช
21 X.119A แม่น้ำโก-ลก บริเวณสะพานลันตู สุไหงโก-ลก นราธิวาส
22 X.184 แม่น้ำสายบุรี บริเวณซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
23 X.274 แม่น้ำโก-ลก บ้านบูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส
24 X.283 แม่น้ำปัตตานี บ้านปรีกี ยะรัง ปัตตานี
25 X.40A แม่น้ำปัตตานี บ้านท่าสาป เมือง ยะลา
26 X.186 คลองตะกั่วป่า บ้านตลาดเก่า ตะกั่วป่า พังงา
27 X.187 คลองตะกั่วป่า บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา
28 X.188A คลองรมณีย์ บ้านรมณีย์ กะปง พังงา
29 X.196 คลองกะปง บ้านท่านา กะปง พังงา
30 X.245 คลองพังงา บ้านบางตง เมือง พังงา
31 X.68 คลองท่าแค บ้านท่าแค เมือง พัทลุง
32 X.170 คลองลำ บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
33 X.276 คลองท่าแนะ (บน) บ้านเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
34 X.190A คลองบางใหญ่ (บน) บ้านเก็ตโฮ่ กระทู้ ภูเก็ต
35 X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
36 X.44 คลองอู่ตะเภา บ้านหาดใหญ่ใน หาดใหญ่ สงขลา
37 X.90 คลองอู่ตะเภา บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
38 X.113 คลองหล้าปัง บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
39 X.173A คลองอู่ตะเภา บ้านม่วงก็อง สะเดา สงขลา
40 X.174 คลองหวะ บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
41 X.150 คลองละงู บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
42 X.279 คลองดุสน บ้านปันจอร์ ควนโดน สตูล
43 X.36 คลองพุมดวง บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
44 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
45 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
           

 

Rating Curve ปีน้ำ 2564 ลุ่มน้ำภาคใต้