4-20
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือน
ลุ่มน้ำภาคใต้

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.53A คลองชุมพร บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร
2 X.158 คลองท่าตะเภา บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
3 X.212 คลองหลังสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ หลังสวน ชุมพร
4 X.248 คลองรับร่อ บ้านหาดใน ท่าแซะ ชุมพร
5 X.56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่ ห้วยยอด ตรัง
6 X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
7 X.55 คลองท่าดี บ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช
8 X.70 คลองบ้านตาล บ้านวังก้อง เมือง นครศรีธรรมราช
9 X.149 คลองกลาย บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
10 X.167 คลองเสาธง บ้านเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
11 X.195 แม่น้ำตาปี บ้านท่าโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช
12 X.187 คลองตะกั่วป่า บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา
13 X.196 คลองกะปง บ้านท่านา กะปง พังงา
14 X.245 คลองพังงา บ้านบางตง เมือง พังงา
15 X.109 คลองบางแก้ว บ้านควนอินนอโม ตะโหมด พัทลุง
16 X.170 คลองลำ บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
17 X.267 คลองท่าเชียด บ้านแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
18 X.276 คลองท่าแนะ (บน) บ้านเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
19 X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
20 X.67A คลองรัตภูมิ บ้านนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
21 X.71B คลองต่ำ บ้านควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
22 X.90 คลองอู่ตะเภา บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
23 X.113 คลองหล้าปัง บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
24 X.174 คลองหวะ บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
25 X.150 คลองละงู บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
26 X.279 คลองดุสน บ้านปันจอร์ ควนโดน สตูล
27 X.36 คลองพุมดวง บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
28 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
29 X.198 คลองสินปุน บ้านบางรูป พระแสง สุราษฎร์ธานี
30 X.260 คลองอิปัน (ล่าง) บ้านอาพาธ พระแสง สุราษฎร์ธานี