4-21

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

  

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีกับพื้นที่รับน้ำ

1. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

2. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน(นครศรีธรรมราช)
3. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน(ตาปี)

4. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

5. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน

6. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง