ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

Area and Velocity Table

 
image

Area Table

image

ตารางสรุปความเร็วกระแสน้ำ