4-13 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
Rating Table ปีน้ำ 2559 ลุ่มน้ำภาคใต้
ข้อมูล ปรับปรุง ลำดับ รหัส  แม่น้ำ / คลอง สถานีบ้าน อำเภอ จังหวัด
เม.ย. 2560 1 X.36  คลองพุมดวง  บ้านท่าขนอน  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี
เม.ย. 2560 2 X.37A  แม่น้ำตาปี  บ้านย่านดินแดง  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี
เม.ย. 2560 3 X.44    คลองอู่ตะเภา  บ้านหาดใหญ่ใน  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 4 X.53A  คลองชุมพร  บ้านวังไผ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร 
เม.ย. 2560 5 X.55  คลองท่าดี  บ้านท่าใหญ่  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 6 X.56  แม่น้ำตรัง  บ้านท่าประดู่  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง
เม.ย. 2560 7 X.64  คลองท่าแซะ  บ้านท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
เม.ย. 2560 8 X.67A  คลองรัตภูมิ  บ้านนาสีทอง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 9 X.68  คลองท่าแค  บ้านท่าแค  อ.เมือง  จ.พัทลุง
เม.ย. 2560 10 X.70  คลองบ้านตาล  บ้านวังก้อง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 11 X.71B  คลองต่ำ  บ้านควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 12 X.90  คลองอู่ตะเภา  บ้านบางศาลา  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 13 X.109  คลองบางแก้ว  บ้านควนอินนอโม  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง
เม.ย. 2560 14 X.112  คลองอู่ตะเภา  บ้านตะเคียนเภา  อ.สะเดา  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 15 X.113  คลองหล้าปัง  บ้านทุ่งปราบ  อ.สะเดา  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 16 X.119A  แม่น้ำโก-ลก  บริเวณสะพานลันตู  อ. สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส
เม.ย. 2560 17 X.139A  คลองปะเหลียน  บ้านปะเหลียนใน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง
เม.ย. 2560 18 X.149  คลองกลาย  บ้านท้ายนา  อ.นบพิตำ  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 19 X.150  คลองละงู  บ้านวังพระเคียน  อ.ละงู  จ.สตูล
เม.ย. 2560 20 X.158  คลองท่าตะเภา  บ้านวังครก  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
เม.ย. 2560 21 X.167  คลองเสาธง  บ้านเสาธง  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 22 X.170  คลองลำ  บ้านคลองลำ  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง
เม.ย. 2560 23 X.173A  คลองอู่ตะเภา  บ้านม่วงก็อง  อ.สะเดา  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 24 X.174  คลองหวะ  บ้านคลองหวะ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
เม.ย. 2560 25 X.180  คลองท่าตะเภา  สะพานเทศบาล 2  อ.เมือง  จ.ชุมพร
เม.ย. 2560 26 X.186  คลองตะกั่วป่า  บ้านตลาดเก่า  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา
เม.ย. 2560 27 X.187  คลองตะกั่วป่า  บ้านหินดาน  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา
เม.ย. 2560 28 X.188A  คลองรมณีย์  บ้านรมณีย์  อ.กะปง  จ.พังงา
เม.ย. 2560 29 X.190A  คลองบางใหญ่ (บน)  บ้านเก็ตโฮ่  อ.กระทู้  จ.ภูเก็ต
เม.ย. 2560 30 X.191  คลองบางใหญ่ (ล่าง)  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
เม.ย. 2560 31 X.195  แม่น้ำตาปี  บ้านท่าโพธิ์  อ.ฉวาง   จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 32 X.196  คลองกะปง  บ้านท่านา  อ.กะปง  จ.พังงา
เม.ย. 2560 33 X.198  คลองสินปุน  บ้านบางรูป  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี
เม.ย. 2560 34 X.200  คลองท่าดี  บ้านวังไทร  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 35 X.201A  คลองชุมพร (บน)  บ้านท่าไม้ลาย  อ.เมือง  จ.ชุมพร
เม.ย. 2560 36 X.203  คลองท่าดี  บ้านนาป่า  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 37 X.212  คลองหลังสวน (ล่าง)  ถนนลูกเสือ  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
เม.ย. 2560 38 X.217  แม่น้ำตาปี  บ้านเคียนซา  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี
เม.ย. 2560 39 X.228  แม่น้ำตรัง  บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ตรัง
เม.ย. 2560 40 X.236  คลองปะเหลียน (ล่าง)  บ้านย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง
เม.ย. 2560 41 X.243  แม่น้ำตาปี  บ้านควนกลาง  อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช
เม.ย. 2560 42 X.245  คลองพังงา  บ้านบางตง  อ.เมือง  จ.พังงา
เม.ย. 2560 43 X.248  คลองรับร่อ  บ้านหาดใน  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร
เม.ย. 2560 44 X.260  คลองอิปัน (ล่าง)  บ้านอาพาธ  อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี
เม.ย. 2560 45 X.261  คลองท่าแพ (บน)  บ้านการะเกตุ  อ.ควนกาหลง  จ.สตูล
เม.ย. 2560 46 X.266  คลองป่าบอน  บ้านโหล๊ะหาร  อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง
เม.ย. 2560 47 X.267  คลองตะโหมด  บ้านแม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง
เม.ย. 2560 48 X.274  แม่น้ำโก-ลก  บ้านบูเก๊ะตา  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส
เม.ย. 2560 49 X.276  คลองท่าแนะ (บน)  บ้านเขาปู่  อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง
เม.ย. 2560 50 X.279  คลองดุสน  บ้านปันจอร์  อ.ควนโดน  จ.สตูล