ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

ปี 2559

   
กราฟคาดการณ์ระดับน้ำรายชั่วโมง สถานี X.37A และ X.217
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.217
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.37A
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.56
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.173A
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.90
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.44
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.40B
กราฟคาดการณ์ระดับน้ำ คลองตันหยงมัส สถานี X.73
กราฟคาดการณ์ระดับน้ำ แม่น้ำปัตตานี สถานี X.10A
กราฟคาดการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโก-ลก สถานี X.119A
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี สถานี X.184 และคลองตันหยงมัส X.73
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.119A,X.274
กราฟคาดการณ์ระดับน้ำรายชั่วโมง สถานี X.56, X.234 และ X.47
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.56 (วันที่ 2-14 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.234 (วันที่ 2-14 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.47 (วันที่ 2-16 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหลังสวน สถานี X.212 (วันที่ 2-16 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง สถานี X.64, X.158 (วันที่ 5-13 ม.ค. 2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง สถานี X.201A, X.53A (วันที่ 5-13 ม.ค. 2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200 (30 ธ.ค.2559 -13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำ-ปริมาณฝนรายชั่วโมง คลองลำ สถานี X.170 (วันที่ 31 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำ-ปริมาณฝนรายชั่วโมง คลองท่าแค สถานี X.68 (วันที่ 31 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำ-ปริมาณฝนรายชั่วโมง คลองท่าแค สถานี X.265 (วันที่ 31 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.173A (วันที่ 31 ธ.ค.2559-12 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.90(30 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.44(30 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.119A(30 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟปริมาณน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.119A(30 ธ.ค.2559-13 ม.ค.2560)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.119A(วันที่ 17-31 ธ.ค. 2559)
กราฟปริมาณน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.119A(วันที่ 17-31 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.56(วันที่ 4-10 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.234(วันที่ 4-10 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตรัง สถานี X.47(วันที่ 4-10 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200(วันที่ 1-15 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำ-ปริมาณฝนรายชั่วโมง คลองท่าแค สถานี X.68(วันที่ 1-15 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.37A(วันที่ 1-15 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.217(วันที่ 4-18 ธ.ค. 2559)
กราฟคาดการณ์ระดับน้ำ X.217
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.173A(วันที่ 28 พ.ย.-12 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.90(วันที่ 28 พ.ย.-12 ธ.ค. 2559)
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง คลองอู่ตะเภา สถานี X.44(วันที่ 28 พ.ย.-12 ธ.ค. 2559)