Page 10 - รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน
P. 10

สารบัญ(ตอ)
                                 ่
                                                    หนา
                                                   ้
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนบน
                ่
           ่
               ้
                ั
                          ุ
                            ์
                              ี
           X.36  คลองพุมดวง      สราษฎรธาน.........................................................................         53
                            ์
           X.37A แม่น ้าตาป ี     สราษฎรธาน.........................................................................         55
                          ุ
                              ี
           X.53A คลองชมพร       ชมพร....................................................................................         57
                          ุ
                 ุ
           X.64  คลองท่าแซะ      ชมพร....................................................................................         59
                          ุ
           X.158 คลองท่าตะเภา     ชมพร....................................................................................   61
                          ุ
           X.180 คลองท่าตะเภา     ชมพร....................................................................................   63
                          ุ
                            ี
           X.195 แม่น ้าตาป ี     นครศรธรรมราช...................................................................   65
                              ี
                          ุ
                            ์
           X.198 คลองสนปุน       สราษฎรธาน..........................................................................   67
                 ิ
                 ุ
                          ุ
           X.201A  คลองชมพร              ชมพร....................................................................................         69
           X.212   คลองหลังสวน            ชมพร....................................................................................         71
                          ุ
                          ุ
           X.213   คลองหลังสวน            ชมพร....................................................................................         73
                            ์
                              ี
                          ุ
           X.217 แม่น ้าตาป ี     สราษฎรธาน..........................................................................   75
                            ี
           X.243   แม่น ้าตาป ี   นครศรธรรมราช...................................................................    77
                          ุ
           X.248 คลองรบร่อ       ชมพร.....................................................................................   79
                 ั
                  ั
                            ์
                          ุ
                              ี
                 ิ
           X.258 คลองอปน(บน)      สราษฎรธาน..........................................................................   81

           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนกลาง
           ่
                ั
                ่
               ้
                 ู
           X.44  คลองอ่ตะเภา      สงขลา...................................................................................    83
                            ี
           X.55  คลองท่าด ี      นครศรธรรมราช..................................................................          85
                 ั
           X.67A คลองรตภูม ิ     สงขลา...................................................................................    87
           X.68  คลองท่าแค       พัทลุง....................................................................................    89
                            ี
           X.70  คลองบ้านตาล      นครศรธรรมราช..................................................................    91
                 ู
           X.90  คลองอ่ตะเภา      สงขลา...................................................................................    93
           X.109 คลองบางแก้ว      พัทลุง....................................................................................          95
                 ู
           X.112 คลองอ่ตะเภา      สงขลา...................................................................................    97
                   ั
           X.113 คลองหล้าปง      สงขลา...................................................................................    99
           X.149 คลองกลาย       นครศรธรรมราช..................................................................         101
                            ี
                            ี
           X.167 คลองเสาธง       นครศรธรรมราช...................................................................   103
           X.170 คลองล า        พัทลุง.....................................................................................        105
                 ู
           X.173A คลองอ่ตะเภา     สงขลา....................................................................................   107
           X.174 คลองหวะ        สงขลา....................................................................................   109
                            ี
           X.200 คลองท่าด ี      นครศรธรรมราช...................................................................         111
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15