Page 3 - รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน
P. 3

สารบัญ

                                                   หนา
                                                    ้
           ค าน า
           สภาพน ้าฝน.......................................................................................................................................           1

             ่
                ้
           แผนทีแสดงขอมูลปรมาณน ้าฝน.......................................................................................................     2
                   ิ
           ่
                ั
                ่
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนบน
               ้
           100191 บ้านท่าแซะ      ชมพร..................................................................................           3
                          ุ
                          ุ
           100251 บ้านสลุย       ชมพร..................................................................................           5
                          ุ
                    ิ
           100261 อนามัยธรรมเจรญ    ชมพร..................................................................................     7
                  ิ
           100271 บ้านช่องหนเขยว    ชมพร..................................................................................     9
                          ุ
                    ี
                  ิ
           100281 บ้านช่องหนหม     ชมพร..................................................................................    11
                          ุ
                    ู
           100291 บ้านยายไท      ชมพร..................................................................................    13
                          ุ
           100301 บ้านท่าไม้ลาย    ชมพร..................................................................................    15
                          ุ
           100311 บ้านวังครก      ชมพร..................................................................................    17
                          ุ

           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนกลาง
                ่
                ั
               ้
           ่
                            ี
           270401 บ้านท้ายนา      นครศรธรรมราช.................................................................    19
           270481 อนามัยครวง      นครศรธรรมราช.................................................................    21
                 ี
                            ี
                  ี
           350061 ศอช.ภาคใต้      พัทลุง..................................................................................    23
                 ุ
           580221 บ้านท่งปราบ     สงขลา.................................................................................    25
           580401 บ้านเขารปช้าง    สงขลา.................................................................................    27
                  ู
                   ุ
           580411 บ้านนาทองสข     สงขลา.................................................................................    29
           580421 บ้านบางศาลา     สงขลา.................................................................................          31

           ่
                ั
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันตก
                ่
               ้
           340231 บ้านหนดาน      พังงา....................................................................................    33
                 ิ
           430091  ชป.ภเก็ต           ภเก็ต....................................................................................    35
                ู
                          ู
                   ี
           550181 บ้านวังพระเคยน    สตูล.....................................................................................    37
           550191 บ้านผังท 119     สตูล.....................................................................................    39
                  ี่
                 ุ
           550201 บ้านท่งขม้น     สตูล.....................................................................................    41
                  ิ
           550211 บ้านน ้ารอน     สตูล.....................................................................................    43
                 ้
           550221 อุทยานฯทะเลบัน    สตูล.....................................................................................    45
                 ุ
           550241 บ้านท่งพัก      สตูล.....................................................................................    47
           650141 บ้านล าแคลง     ตรง........................................................................................    49
                          ั
           สภาพน ้าทา..........................................................................................................................................    51
               ่
           แผนทีแสดงปรมาณขอมูลปรมาณน ้าทา..............................................................................................    52
             ่
                     ิ
                ิ
                   ้
                         ่
   1   2   3   4   5   6   7   8