Page 5 - รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน
P. 5

่
                             สารบัญ(ตอ)
                                                    ้
                                                   หนา
           X.203 คลองท่าด ี      นครศรธรรมราช...................................................................   113
                            ี
           X.240   คลองวาด(บน )            สงขลา...................................................................................         115
           X.266 คลองปาบอน       พัทลุง....................................................................................    117
                 ่
                  ี
           X.267 คลองท่าเชยด      พัทลุง....................................................................................   119
           X.276 คลองท่าแนะ(บน)    พัทลุง....................................................................................         121


           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนล่าง
               ้
           ่
                ่
                ั
                   ี
                 ั
           X.40A   แม่น ้าปตตาน             ยะลา....................................................................................         123
           X.119A  แม่น ้าโก-ลก              นราธวาส.............................................................................         125
                           ิ
           X.274 แม่น ้าโก-ลก     นราธวาส.............................................................................    127
                           ิ
                ่
               ้
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันตก
                ั
           ่
           X.56  แม่น ้าตรง      ตรง......................................................................................   129
                          ั
                 ั
                          ั
           X.139A คลองปะเหลยน     ตรง......................................................................................          131
                   ี
           X.150  คลองละง ู      สตูล.....................................................................................   133
                   ่
           X.186 คลองตะกั่วปา     พังงา...................................................................................    135
           X.187 คลองตะกั่วปา     พังงา...................................................................................    137
                   ่
           X.188A คลองรมณย์          พังงา...................................................................................     139
                  ี
                          ู
           X.190A คลองบางใหญ่(บน)   ภเก็ต...................................................................................    141
                          ู
           X.191 คลองบางใหญ่(ล่าง)   ภเก็ต..................................................................................     143
           X.196   คลองกะปง              พังงา...................................................................................          145

                 ั
                          ั
           X.228 แม่น ้าตรง      ตรง....................................................................................    147
                 ั
                          ั
           X.234 แม่น ้าตรง      ตรง.....................................................................................    149
                          ั
           X.236 คลองปะเหลยน(ล่าง)   ตรง.....................................................................................    151
                   ี
           X.245 คลองพังงา       พังงา..................................................................................           153
           X.261 คลองท่าแพ(บน)     สตูล....................................................................................    155
                 ุ
           X.279   คลองดสน                สตูล...................................................................................          157

           สภาพตะกอน....................................................................................................................................   159

                   ิ
                ้
           แผนทีแสดงขอมูลปรมาณตะกอน....................................................................................................    160
             ่
                ั
           ่
               ้
                ่
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนบน
                          ุ
                            ์
                              ี
           X.36  คลองพุมดวง      สราษฎรธาน........................................................................   161
           X.37A แม่น ้าตาป ี     สราษฎรธาน........................................................................   162
                            ์
                          ุ
                              ี
           X.53A คลองชมพร       ชมพร.................................................................................    163
                 ุ
                          ุ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10