Page 6 - รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน
P. 6

่
                             สารบัญ(ตอ)
                                                    ้
                                                                                                 หนา

           X.158 คลองท่าตะเภา     ชมพร.................................................................................    164
                          ุ
                            ี
           X.195 แม่น ้าตาป ี     นครศรธรรมราช.................................................................    165
                            ์
                              ี
                 ิ
                          ุ
           X.198 คลองสนปุน       สราษฎรธาน........................................................................   166
                          ุ
           X.212 คลองหลังสวน      ชมพร.................................................................................    167
           X.248 คลองรบร่อ       ชมพร.................................................................................    168
                          ุ
                 ั

               ้
           ่
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันออกตอนกลาง
                ั
                ่
                            ี
           X.55  คลองท่าด ี      นครศรธรรมราช...............................................................     169
           X.67A คลองอ่ตะเภา      สงขลา...............................................................................    170
                 ู
                            ี
           X.70  คลองบ้านตาล      นครศรธรรมราช...............................................................     171
                 ู
           X.90  คลองอ่ตะเภา      สงขลา...............................................................................    172
           X.109 คลองบางแก้ว      พัทลุง...............................................................................    173
                   ั
           X.113 คลองหล้าปง      สงขลา...............................................................................    174
                            ี
           X.167 คลองเสาธง       นครศรธรรมราช...............................................................     175
           X.170 คลองล า        พัทลุง................................................................................    176
           X.174 คลองหวะ        สงขลา...............................................................................    177

           X.240   คลองวาด(บน )            สงขลา................................................................................          178
           X.267 คลองตะโหมด      พัทลุง................................................................................    179

           X.276 คลองท่าแนะ(บน)    พัทลุง................................................................................    180

                ่
                ั
               ้
           ่
           ลุมน ้าภาคใตฝงตะวันตก
           X.56  แม่น ้าตรง      ตรง......................................................................................   181
                          ั
                 ั
           X.150  คลองละง ู      สตูล.....................................................................................   182
           X.187 คลองตะกั่วปา     พังงา....................................................................................    183
                   ่
           X.191 คลองบางใหญ่(ล่าง)   ภเก็ต...................................................................................    184
                          ู
           X.196 คลองกะปง           พังงา..................................................................................    185
                   ี
                          ั
           X.236 คลองปะเหลยน(ล่าง)   ตรง.....................................................................................    186
           X.245 คลองพังงา       พังงา....................................................................................    187
                 ุ
           X.279 คลองดสน        สตูล....................................................................................    188
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11