ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

จุลสารสำนักงานบริหารการจัดการน้ำและอุทกวิทยา

   

การศึกษาเกณฑ์น้ำน้อยเฝ้าระวังจากโค้งสภาพการไหลของปริมาณน้ำ (Flow Duration Curve)

สรุปสถานการณ์ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก

สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดชุมพร พฤศจิกายน 2561

เกณฑ์ปริมาณฝน 24 ชั่วโมงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาสถานีX.90 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

การพยากรณ์น้ำท่วมเทศบาลเมืองพัทลุงและพื้นที่ใกล้เคียงโดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ของระดับน้ำ