ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง ปี 2564

   

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำตาปี สถานี X.195-X.37A-X.217-X.5C (วันที่ 24 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหลังสวน สถานี X.213-X.212 (วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.55-X.203-X.285 (วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าตะเภา สถานี X.64-X.158-X.180 (วันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.55-X.203-X.285 (วันที่ 9- 15 พฤศจิกายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.186 (วันที่ 8- 14 กันยายน 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหลังสวน สถานี X.213-X.212 (วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตะกั่วป่า สถานี X.188A-X.196-X.186 (วันที่ 9- 15 กรกฎาคม 2564)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2564)