ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง ปี 2565

   

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.55-X.203-X.285 (วันที่ 24 - 30 มกราคม 256ุ6)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 20 - 26 มกราคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 7 - 13 มกราคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 7 - 13 มกราคม 2566)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองเสาธง สถานี X.167 (วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองนาท่อม สถานี X.170-X.ุ68-X.265 (วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ่ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองหวะ สถานี X.174 (วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำสายบุรี สถานี X.184-X.199-X.273-X.272 (วันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.55-X.203-X.285 (วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.55-X.203-X.285 (วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A-X.119 (วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ่ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าตะเภา สถานี X.248-X.64-X.158-X.180 (วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองเสาธง สถานี X.167 (วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.55-X.203-X.285 (วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองตันหยงมัส สถานี X.73 (วันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าแนะ่ สถานี X.276-X.277 (วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.200-X.55-X.203-X.285 (วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำปัตตานี สถานี X.77-X.40A-X.283-X.275-X.10A (วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง แม่น้ำโก-ลก สถานี X.274-X.119A (วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองดุสน สถานี X.281-X.279-X.239 (วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองละงู สถานี X.150-X.231A (วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 15 - 21 ตุลาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองชุมพร สถานี X.201A-X.53A (วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองบางใหญ่ สถานี X.190A-X.191 (วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองปะเหลียน สถานี X.139A-X.236 (วันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2565)

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำรายชั่วโมง คลองท่าดี สถานี X.55-X.203-X.285 (วันที่ 4 - 10 เมษายน 2565)

 

2564