3-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคใต้

(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 127 แห่ง)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 270641 คลองนครน้อย (X.285) สนามหน้าเมือง เมือง นครศรีธรรมราช
2 650271 คลองปะเหลียน(ล่าง)(X.236) ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
3 550251 ฝายดุสน(X.281) ดุสน ควนโดน สตูล
4 550261 คลองดุสน(X.239) ฉลุงเหนือ เมือง สตูล
5 580471 คลองหวะ(X.174) คลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
6 580481 คลองนาทวี(X.282) นาทวี นาทวี สงขลา
7 580491 คลองรัตภูมิ (X.67A) นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
8 580421 คลองอู่ตะเภา(X.90) บางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
9 580221 คลองหล้าปัง(X.113) ทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
10 580501 คลองวาด(บน)(X.240) หูแร่ หาดใหญ่ สงขลา
11 350371 คลองลำ (X.170) คลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
12 350381 คลองท่าแนะ(บน)(X.276) เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
13 350061 คลองนาท่อม ศูนย์อุทกวิทยาฯ เมือง พัทลุง
14 340231 คลองตะกั่วป่า บ้านหินดาน ตะกั่วป่า พังงา
           

 

ข้อมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ลุ่มน้ำภาคใต้

(ข้อมูลโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง)

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 100311 คลองท่าตะเภา (X.158) วังครก ท่าแซะ ชุมพร
2 100361 คลองท่าแซะ (X.247) วังมะปราง ท่าแซะ ชุมพร
3 100371 คลองรับร่อ (X.248) หาดใน ท่าแซะ ชุมพร
4 270401 คลองกลาย (X.149) ท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
5 270551 คลองท่าดี (X.200) วังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช
6 610461 คลองพุมดวง (X.36) ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
7 610491 คลองอิปัน(ล่าง)(X.260) อาพาธ พระแสง สุราษฎร์ธานี