6 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
สรุปกราฟน้ำท่วมของภาคใต้ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง 31 ม.ค. 2560
จังหวัดชุมพร
X.53A คลองชุมพร บ.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
X.201A คลองชุมพร บ.ท่าไม้ลาย อ.เมือง จ.ชุมพร
X.64 คลองท่าตะเภา บ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
X.212 คลองหลังสวน ถ.ลูกเสือ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำที่สถานี X.53A ปี 2560 เทียบกับปี 2556
จังหวัดตรัง
X.56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง
X.234 แม่น้ำตรัง บ้านนาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง
X.47 แม่น้ำตรัง บ.ท่าจีน  อ.เมือง  จ.ตรัง
กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำที่สถานี X.56 ปี 2560 เทียบกับปี 2556-2559
กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำที่สถานี X.234 ปี 2560 เทียบกับปี 2556-2559
กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำที่สถานี X.47 ปี 2560 เทียบกับปี 2553-2559
จังหวัดพัทลุง
X.170 คลองลำ บ.คลองลำ  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง
X.68 คลองท่าแค บ.ท่าแค  อ.เมือง  จ.พัทลุง
X.265 คลองนุ้ย หน้าวัดภูผาภิมุข  อ.เมือง  จ.พัทลุง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
X.37A แม่น้ำตาปี บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
X.217 แม่น้ำตาปี บ.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง X.37A และ X.217 วันที่ 1-15 ธ.ค. 2559
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง X.37A และ X.217 วันที่ 26 มี.ค.-18 เม.ย. 2554
กราฟระดับน้ำรายชั่วโมง X.217และ X.5C ปี 2554 , 2559 และ2560
จังหวัดนครศรีธรรมราช
X.200 คลองท่าดี บ.วังไทร อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
คลองน้อยหน้าเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
X.119A แม่น้ำโก-ลก สะพานลันตู  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส
กราฟระดับน้ำและฝนเฉลี่ยรายชั่วโมง สถานี X.274-X.119A วันที่ 17-31 ม.ค. 2560