6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION CENTER FOR SOUTHERN REGION - RID

สถานการณ์น้ำ/รายงาน
RUNOFF-MONITORING / REPORTรายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน

Year Book

สัมประสิทธิ์น้ำท่ารายปี
กับพื้นที่ลุ่มน้ำ

ปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า
ใน 25 ลุ่มน้ำหลัก

สรุปสภาวะการเกิด
อุทกภัย

หนังสือ - คู่มือ
พื้นที่รับน้ำฝน 25 ลุ่มน้ำ
โดยส่วนอุทกวิทยา
รายงานนำเสนอ
สชป.16