ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สรุปรายงานน้ำฝน-น้ำท่าประจำวัน

image

  ตารางข้อมูลน้ำฝนรายวัน

เวลา 07.00 น.

image

ผังสถานการณน้ำรายชั่วโมง

 

image

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

image

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ

สูงสุดรายวัน

image

แผนที่แสดงปริมาณฝนรายวัน

ภาคใต้

image

แผนที่แสดงปริมาณฝนคาดการณ์
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
และเกษตร

image

กราฟสถานการณ์ระดับน้ำสูงสุดรายวัน

(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)