ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟสถานการณ์ระดับน้ำสูงสุดรายวัน
(เฉพาะตัวแทนลุ่มน้ำ)

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.53A คลองชุมพร บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร
2 X.64 คลองท่าแซะ บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
3 X.158 คลองท่าตะเภา บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
4 X.180 คลองท่าตะเภา สะพานเทศบาล 2 เมือง ชุมพร
5 X.201A คลองชุมพร (บน) บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
6 X.212 คลองหลังสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ หลังสวน ชุมพร
7 X.213 คลองหลังสวน (บน) บ้านพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
8 X.47 แม่น้ำตรัง บ้านท่าจีน เมือง ตรัง
9 X.56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่ ห้วยยอด ตรัง
10 X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน ปะเหลียน ตรัง
11 X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก เมือง ตรัง
12 X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
13 X.195 แม่น้ำตาปี บ้านท่าโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช
14 X.200 คลองท่าดี บ้านวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช
15 X.203 คลองท่าดี บ้านนาป่า เมือง นครศรีธรรมราช
16 X.73 คลองตันหยงมัส บ้านตันหยงมิส ระแงะ นราธิวาส
17 X.119 แม่น้ำโก-ลก บ้านมูโน๊ะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
18 X.119A แม่น้ำโก-ลก บริเวณสะพานลันตู สุไหงโก-ลก นราธิวาส
19 X.184 แม่น้ำสายบุรี บ้านซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
20 X.274 แม่น้ำโก-ลก บ้านบูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส
21 X.186 คลองตะกั่วป่า บ้านตลาดเก่า ตะกั่วป่า พังงา
22 X.188A คลองรมณีย์ บ้านรมณีย์ กะปง พังงา
23 X.68 คลองท่าแค บ้านท่าแค เมือง พัทลุง
24 X.170 คลองลำ บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
25 X.265 คลองนุ้ย หน้าวัดภูผาภิมุข เมือง พัทลุง
26 X.277 คลองท่าแนะ บ้านพิกุลทอง ควนขนุน พัทลุง
27 X.190A คลองบางใหญ่ (บน) บ้านเก็ตโฮ่ กระทู้ ภูเก็ต
28 X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
29 X.10A แม่น้ำปัตตานี สะพานเดชานุชิต เมือง ปัตตานี
30 X.40A แม่น้ำปัตตานี บ้านท่าสาป เมือง ยะลา
31 X.77 แม่น้ำปัตตานี บ้านหัวสะพาน บัยนังสตา ยะลา
32 X.44 คลองอู่ตะเภา บ้านหาดใหญ่ใน หาดใหญ่ สงขลา
33 X.90 คลองอู่ตะเภา บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
34 X.113 คลองหล้าปัง บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
35 X.173A คลองอู่ตะเภา บ้านม่วงก็อง สะเดา สงขลา
36 X.174 คลองหวะ บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
37 X.150 คลองละงู บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
38 X.231A คลองละงู ชุมชนประชาบำรุง ละงู สตูล
39 X.239 คลองดุสน บ้านฉลุงเหนือ เมือง สตูล
40 X.279 คลองดุสน บ้านปันจอร์ ควนโดน สตูล
41 X.281 ฝายดุสน บ้านดุสน ควนโดน สตูล
42 X.36 คลองพุมดวง บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
43 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
44 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
45 X.5C แม่น้ำตาปี บ้านท่าข้าม พูนพิน สุราษฎร์ธานี