4-06
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน
SOUTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟปริมาณน้ำท่ารายเดือน ลุ่มน้ำภาคใต้

 

ลำดับ รหัส แม่น้ำ/คลอง บ้าน อำเภอ จังหวัด
1 X.53A คลองชุมพร บ้านวังไผ่ เมือง ชุมพร
2 X.64 คลองท่าแซะ บ้านท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
3 X.158 คลองท่าตะเภา บ้านวังครก ท่าแซะ ชุมพร
4 X.180 คลองท่าตะเภา สะพานเทศบาล 2 เมือง ชุมพร
5 X.201A คลองชุมพร (บน) บ้านท่าไม้ลาย เมือง ชุมพร
6 X.212 คลองหลังสวน (ล่าง) ถนนลูกเสือ หลังสวน ชุมพร
7 X.213 คลองหลังสวน (บน) บ้านพะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
8 X.248 คลองรับร่อ บ้านหาดใน ท่าแซะ ชุมพร
9 X.56 แม่น้ำตรัง บ้านท่าประดู่ ห้วยยอด ตรัง
10 X.139A คลองปะเหลียน บ้านปะเหลียนใน ปะเหลียน ตรัง
11 X.228 แม่น้ำตรัง บ้านกลาง เมือง ตรัง
12 X.233 แม่น้ำตรัง บ้านไสหาร ห้วยยอด ตรัง
13 X.234 แม่น้ำตรัง บ้านป่าหมาก เมือง ตรัง
14 X.236 คลองปะเหลียน (ล่าง) บ้านย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
15 X.55 คลองท่าดี บ้านท่าใหญ่ ลานสกา นครศรีธรรมราช
16 X.70 คลองบ้านตาล บ้านวังก้อง เมือง นครศรีธรรมราช
17 X.149 คลองกลาย บ้านท้ายนา นบพิตำ นครศรีธรรมราช
18 X.167 คลองเสาธง บ้านเสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
19 X.195 แม่น้ำตาปี บ้านท่าโพธิ์ ฉวาง นครศรีธรรมราช
20 X.203 คลองท่าดี บ้านนาป่า เมือง นครศรีธรรมราช
21 X.243 แม่น้ำตาปี บ้านควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
22 X.119A แม่น้ำโก-ลก บริเวณสะพานลันตู สุไหงโก-ลก นราธิวาส
23 X.184 แม่น้ำสายบุรี บริเวณซากอ ศรีสาคร นราธิวาส
24 X.274 แม่น้ำโก-ลก บ้านบูเก๊ะตา แว้ง นราธิวาส
25 X.205 คลองละอุ่น บ้านละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง
26 X.207 คลองกระบุรี บ้านบางน้ำจืด กระบุรี ระนอง
27 X.209 คลองหาดส้มแป้น(ล่าง) ถนนเพชรเกษม เมือง ระนอง
28 X.186 คลองตะกั่วป่า บ้านตลาดเก่า ตะกั่วป่า พังงา
29 X.188A คลองรมณีย์ บ้านรมณีย์ กะปง พังงา
30 X.196 คลองกะปง บ้านท่านา กะปง พังงา
31 X.245 คลองพังงา บ้านบางตง เมือง พังงา
32 X.68 คลองท่าแค บ้านท่าแค เมือง พัทลุง
33 X.109 คลองบางแก้ว บ้านควนอินนอโม ตะโหมด พัทลุง
34 X.170 คลองลำ บ้านคลองลำ ศรีนครินทร์ พัทลุง
35 X.267 คลองท่าเชียด บ้านแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง
36 X.276 คลองท่าแนะ (บน) บ้านเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
37 X.190A คลองบางใหญ่ (บน) บ้านเก็ตโฮ่ กระทู้ ภูเก็ต
38 X.191 คลองบางใหญ่ (ล่าง) โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมือง ภูเก็ต
39 X.40A แม่น้ำปัตตานี บ้านท่าสาป เมือง ยะลา
40 X.44 คลองอู่ตะเภา บ้านหาดใหญ่ใน หาดใหญ่ สงขลา
41 X.67A คลองรัตภูมิ บ้านนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา
42 X.90 คลองอู่ตะเภา บ้านบางศาลา คลองหอยโข่ง สงขลา
43 X.112 คลองอู่ตะเภา บ้านตะเคียนเภา สะเดา สงขลา
44 X.113 คลองหล้าปัง บ้านทุ่งปราบ สะเดา สงขลา
45 X.173A คลองอู่ตะเภา บ้านม่วงก็อง สะเดา สงขลา
46 X.174 คลองหวะ บ้านคลองหวะ หาดใหญ่ สงขลา
47 X.240 คลองวาด(บน) บ้านหูแร่ หาดใหญ่ สงขลา
48 X.150 คลองละงู บ้านวังพระเคียน ละงู สตูล
49 X.239 คลองดุสน บ้านฉลุงเหนือ เมือง สตูล
50 X.261 คลองท่าแพ (บน) บ้านการะเกตุ ควนกาหลง สตูล
51 X.279 คลองดุสน บ้านปันจอร์ ควนโดน สตูล
52 X.36 คลองพุมดวง บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
53 X.37A แม่น้ำตาปี บ้านย่านดินแดง พระแสง สุราษฎร์ธานี
54 X.198 คลองสินปุน บ้านบางรูป พระแสง สุราษฎร์ธานี
55 X.217 แม่น้ำตาปี บ้านเคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
56 X.258 คลองอิปัน(บน) บ้านใหม่ พระแสง สุราษฎร์ธานี